Senin, 05 Maret 2012FIQH MU’AMALAH

PENDAHULUAN
A.    Pengertian  Syari’ah

     Syari’ah                          Luas = keseluruhan ajaran Islam yang berupa norma-norma
                                        Ilahiyah yang mengatur = 1. tingkah laku batin
                                         2. tingkah laku konkrit (individual                                                              dan kolektif)          sama dengan ad-Din=asy-Syura:13

Sempit= norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku konkrit baik individual maupun kolektif. Dan arti sempit ini yang umum dipakai. Maka jika menyebut “Syari’ah” seperti yang disebut UU no. 7 th. 1992 tentang perbankan, kemudian diubah oleh UU no. 10 th.1998               Syari’ah= hukum Islam.
B. Seluk beluk  Fiqh 
    1. Obyek kajian.           Klasik = Mengkaji hukum-hukum syari’ah yang disimpulkan dari dalil-dalilnya berupa teks al-Qur’an dan al-Hadis.

        Al-Gazali= Ahli hukum mengambil satu sisi tertentu, yaitu tingkah laku subyek hukum yang diselidikinya dalam kaitan dengan diktum hukum.

                                                    Ilmu normatif murni= teks 
Problem ilmu fiqh 
                                                   Ilmu perilaku= empirik
                                                                     Analisis teks   atau
Konsekuensinya, analisis fiqh
                        Analisis tingkah laku
Namun berdasarkan konsep al-Gazali, dapat dikembangkan metode kajian fiqh
            yang disebut : Sui generis – kum empiris.
                                               
      2.  Lingkup Fiqh           Ibadah                           Uqubah (hudud, jinayah)
                                                Mu’amalah                   Munakahat
                                                                                                                 Siyasah      
                                     Mu’amalah          Ijtima’iyah       
                                                                                                Iqtisadiyah
                                       Hukum  = mengatur tingkah laku manusia sesuai dg citra Islam                            
     3.  Fungsi Fiqh
                                      Norma = memberikan legitimasi ataupun larangan tertentu dengan
                                                     Dengan konteks spiritual.
        Fungsi ganda fiqh apabila ditinjau dari sudut sosiologi hukum, memberikan ciri spesi-    fik hukum Islam. 
   a. sebagai hukum= Fiqh tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di
      sekelilingnya. Maka dari segi ini ia adalah manifestasidari proses adaptasi pikiran/id
      manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah.
   b.Sebagai norma= ia memberikan arti bahwa intervensi ide dan ketetapan Tuhan tidak
      bisa dihindari dalam pembentukannya.

HARTA (AL-MAL)

 A. Pengertian :  
كلّ ما يمكن حيازته و احرازه والانتفاع  به على  وجه معتاد.
   Inti makna harta adalah : a. dapat disimpan untuk dimiliki  b. dapat dimanfaatkan   c.   dalam kondisi normal.

B. Problem :
 1. sesuatu belum bisa dimiliki dan dimanfaatkan tetapi bisa diwujudkan untuk dimiliki dan
    dimanfaatkan. Apakah disebut harta?
2. Tidak bisa dimiliki tetapi bisa dimanfaatkan.
3. Bisa disimpan tetapi tidak dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal.

                                                           Khusus            pemilik         menggunakan
 C. Secara fungsional, harta                                                          memperlakukan
 orang lain tidak     berwenang terhadap harta itu kecuali ada ijin dari pemilik         
                                                                umum
   Hak atas harta bagi perorangan diperoleh melalui :       usaha                                                    
                                                                                           Warisan
                                                                                           Wasiat     
                                              Hibah 
                                                  Pinjaman
 D. Fungsi harta : sosial
 E. Kedudukan : bisa menjadi nikmat atau fitnah
 انما اموالكم و أولادكم فتنة و الله عنده أجر عظيم. 
                                                                                                                   (at-Taghabun : 15-16).

 F. Macam-macam harta:
                                                                                                          mutaqawwim
    1. Dilihat dari sudut perlindungan dan pemanfaatan
                                                                                                          ghairu mutaqawwim
        mutaqawwim= bernilai            halal
                                                         dapat dimanfaatkan
                                                          dapat dimiliki               
        Konsekuensi hukum dari pembagian tersebut:
        Mal ghairu mutaqawwim            tidak bisa dijadikan obyek transaksi
                                                            Tidak berakibat adanya ganti rugi  =   ttp tdk mutlak           
  2. Dilihat dari segi kemungkinan dapat dipindahkan         iqar  (harta tidak bergerak)
                                                                                                    manqul (harta bergerak)                    3. Dilihat  dari segi padanan harta sejenis di pasaran
ada dua macam                 misli= biasanya          ditimbang
                                                                                   ditakar             
                              diukur
                                dihitung
                                                 qimi = sesuatu yang sulit didapat padanannya di pasaran
     Cara ganti rugi        misli= dengan mengganti harganya atau barang yang sama
                                    Qimi = dengan mengganti nilainya
  4. Dilihat dari segi pemanfaatannya              isti’mali           dapat diambil manfaatnya berkali- kali dengan tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan zat- tidak berkurang nilainya.
                          Istihlaki        Harta yang menurut kebiasaan hanya dapat dipakai dengan menimbulkan kerusakan zat dan berkurang nilainya.
   
      Istihlaki            haqiqi = benar-benar habis sekali pakai

Huquqi = secara hukum bersifat habis sekali pakai, meskipun bendanya          masih utuh.
     Konsekuensi hukum dalam obyek transaksi:
     Isti’mali = dapat dijadikan obyek akad yang dapat mendatangkan keuntungan material
                       Contoh : ijarah
Istihlaki dalam ijarah = mentasharufkan manfaat barang untuk tujuan tolong menolong                 ariyah        pengambilan manfaat tanpa imbalan.
  5. Dilihat dari segi peruntukannya                    khusus  (pribadi)
                                                                                umum (masyarakat)        

HAK ( AL-HAQ)

A. Pengertian : secara harfiyah: 1. ketetapan:
 لقد حقّ القول على أكثرهم..                   7 :  Yasin4
2. menetapkan : al-Anfal : 8    ليحقّ الحق و يبطل الباطل ...
3. kebenaran : Yunus : 35   قل الله يهدي للحق ...     
 
B. secara istilah : menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa :
1. Himpunan kaidah dan nas-nas syari’ah yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda.
2. Kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.
C. Analisis :
1. poin B1: menekankan fungsi syari’ah atau aturan hukum, sebagai sumber rujukan hak. Oleh karena itu definisi tersebut baru berbicara tentang sumber, dan belum menggambarkan substansi hak.
2. Poin B2   ada 2 substansi hak :
a. hak sebagai kewenangan atas sesuatu (hak aini)               hak penguasaan      atas benda – harta perwalian – atas harta dan lain-lain.
                  b.  hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain (hak syakhshi). Contoh : hak istri – hak anak (sumber dari syara’) 
hak buruh atas upah – hak pelunasan hutang – hak yang timbul dari          akad jual beli – sewa menyewa (sumber dari akad) 
D. Hak dan Iltizam
1. Keharusan yang terbebankan kepada pihak lain.
                    a. dari sisi penerima disebut : hak
                    b. dari sisi pelaku disebut : iltizam
2. Pihak yang terbebani oleh hak orang lain : multazim
             Pemilik hak atau shahibul haq : multazam lahu.
        3. Dalam akad mu’awadlah (saling menerima dan melepaskan), hak dan iltizam           berlaku pada masing-masing pihak. Contoh: a. Jual beli, penjual berstatus sebagai multazim sekaligus sebagai shahibul haq (multazam lahu).
b.  Ijarah (sewa menyewa) dan lain-lain.
       4. Sumber iltizam yang lain
a. Akad, yaitu kehendak kedua belah pihak
b. Iradah munfaridah (kehendak sepihak)           janji – nadzar.
c. Fi’lun nafi’ (perbuatan bermanfaat)            melihat seseorang membutuhkan   pertolongan = wajib berbuat sesuatu sesuai kemampuan.
d. Perbuatan yang merugikan              merusakkan sesuatu- melanggar hak/     kepentingan  orang lain             terbebani oleh kewajiban tertentu.
      5. Iltizam berlaku atas :
a. Harta benda seperti penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada multazam lahu/pembeli. Pembeli menyerahkan uang.
b. Hutang             orang yang berhutang harus melunasi
c. Perbuatan, seperti buruh berkewajiban melakukan pekerjaan tertentu.  Peminjam barang = mengembalikan barang/ harganya.   
E. Macam-macam Hak Aini
      1. Hak milik          Pemilik  mempunyai kewenangan untuk menggunakan – mengambil manfaat, sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
      2. Haq al-intifa' = memanfaat kan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’                          ada 5 sebab : I’arah  -  ijarah  - waqaf – wasiat bil manfaah – ibahah.
      3. Haq al-irtifaq = hak berlaku atas sesuatu benda tidak bergerak untuk  kepentingan
          benda tidak bergerak milik pihak lain.  
        Jenis-jenis haq al-irtifaq :
a.  Haq asy-Syurbi = hak untuk memanfaatkan air untuk kepentingan pengairan tanaman/ hewan/ air minum.
b. Haq al-majra = hak menggunakan tanah tetangga untuk mengalirkan air dari sumbernya.
c.  Haq al-masil = hak memanfaatkan tanah orang lain untuk menyalurkan limbah  keluarga ke tempat pembuangan.
d.  Haq al-murur = hak melewati tanah orang lain
e.  Haq al-jiwar = hak tetangga yang dindingnya bersebelahan atau bersatu
f.  Haq at-ta’ali = hak tetangga pada rumah susun yaitu atap bangunan yang di bawah menjadi lantai bagi bangunan di atasnya.  AKAD (AL-‘AQDU)
 A. Pengertian
     1. Bahasa : Pertalian antara dua ujung sesuatu (Musthafa Ahmad az-Zarqa’ dan Wahbah  az-Zuhaili).   Kesepakatan                   (Abd. Ar-Razaq  as-Sanhuri)            al-Maidah : 5
           2. Istilah : Pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

 B. Rukun                menurut jumhur fuqaha
          1. Aqidani : subyek
          2. Mahallu al-aqd : obyek
          3. Shighah al-aqd (formula akad) : ijab dan Qabul              menurut mazhab Hanafi rukun akad hanya : shighah al-aqd. Sedangkan menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa’, di samping 3 di atas, ditambah satu unsur lagi yaitu: maudlu’ al-aqd (kausa akad): tujuan akad
 C. Syarat
     1. Aqidani                   memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (ahliyah al-ada’ al-kamilah)   .                                 Memiliki hak
Ahliyah             kecakapan              dikenai kewajiban
                                                                                                       Bermanfaat         hibah    
                                                              Melakukan tasharruf              
                                                                                                       Bermanfaat dan dapat me- nimbulkan risiko kerugian                   jual beli – persewaan – hutang piutang dan lain-lain.
      Ahliyah dapat berupa                melakukan akad menggantikan orang lain (wakalah)
                                                              Melakukan akad untuk dirinya sendiri        
                                                               Mendapat kewenangan (wilayah)   
            Macam-macam ahliyah   a. Ahliyah al-wujub (kecakapan memiliki hak)       =    hak  kebendaan- waris  – ganti rugi 


                                                                                                                               an-Naqishah       
                         b.  Ahliyah  al-Ada’ (kecakapan bertindak hukum)                                                                                                                                                                      Al-kamilah
Mumayyiz-berakal- baligh                 sudah bisa dikenai kewajiban – dapat melakukan  tasharruf yang bermanfaat dan dapat menimbulkan risiko.   
     2. Mahall al-Aqd (obyek)                 bermanfaat
                                                                 dapat diserahterimakan  dan dimiliki oleh ‘aqid                                                                     diketahui
                                                                 suci
   3. Maudlu’ al-Aqd (tujuan akad/kausa akad)               diijinkan oleh syara’
                                   
   4. Shighah al-Aqd (formula akad                 ijab dan qabul)
                                                                            lisan
       a. dengan ungkapan yang jelas                    tulisan/isyarat
                                                                            utusan
                                                                            perbuatan           mu’athah
             lisan al-hal= kondisi terten-                tu yang menunjukkan kepa-    da suatu ungkapan. Contoh: sese- orang menaruh barang di hadapan kita, kita diam saja. Perbuatan tsb. Berarti : penitipan barang  atau kita berkenan dititipi barang.
    b. persesuaian antara ijab dan qabul
       c. mencerminkan kehendak masing-masing pihak
       d. dalam satu majlis.
                                                                                                                            Shahih
   D. Akad dilihat dari segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun
                                                                                                                            ghairu shahih               
 
  E. Akad dilihat dari segi maksud dan tujuannya:
 1. akad tamlik  ada 2 : mu’awadlah (dg imbalan) dan tabarru’ (tanpa imbalan)
 2. akad isqath = pengguguran hak, seperti pengguguran hutang
 3. akad  ithlaq = penyerahan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain
          wakalah – tauliyah (penyerahan kuasa)
             4. akad taqyid = mencegah orang lain bertasharruf, seperti : pencabutan kewenang-
                an  pengampuan
             5. akad tautsiq = pertanggungan/penjaminan              kafalah – rahn – hawalah           
             6. akad isytirak = persekutuan modal
             7. akad hifzh = penjagaan/penyimpanan            wadi’ah
                                     

AL-BAI’ (JUAL BELI)

                                                                                Khusus : بيع العين بالنقد
  A. Pengertian : menurut mazhab Hanafi
                                                                                umum :مبا د لةالمال بالمال  
                                                        المتقوّم               المال
    

      نقد         ذات                       
  B. Dalil :
                  
 ...وأحلّ الله البيع و حرّم الربا  (البقرة : 275)

عن رافع بن خديج أنه قال : يا رسول الله أي الكسب أطيب ؟ قال عمل المرء بيده و كل بيع مبرور. رواه أحمد.
 أطيب : أحلّ و أبرك.   مبرور : ما خلا من الحرام و الغشّ .


أقسام البيع عند الحنفية                        

                     C. (Sistematika Jual Beli Mazhab Hanafi)

صحيح

 

  1. Dilihat dari segi sifat

غير صحيح 

                                                                        مطلق                                                               
  2. Dilihat dari shighah
غير مطلق                                                                

مقايضة                         
  3. Dilihat dari kaitannya dengan barang yang dijual                 
                                                                                                         صرف
سلم                                                                                       
مطلق                                                                                     


مرا بحة   
  4. Dilihat dari segi harga
 تولية
وضيعة
مسا ومة

  Penjelasan :
  1. Akad shahih : akad yang memenuhi rukun dan syaratnya
                                                                                                                                     
     
                                                                                                                                   batil                                                                                    
Akad ghairu shahih : akad yang kehilangan salah satu rukun atau syaratnya           fasid                                                                                                                                        makruh
     Contoh akad makruh بيع سوم على سوم غيره – البيع على بيع غيره                                                                               
تلقى الجلب- البيع لغير أهل البلد                                                                                                                                                             بيع النجش                                                                                  
2. Akad muthlaq : akad yang tidak dikaitkan dengan ta’liq dan idlafah               
       Akad ghairu muthlaq : kebalikan di atas.
   3. a. Al-muqayadlah : barter
       b. Ash-sharf : 1). harus seimbang  jenis dan nilainya
                              2)  secara tunai   3). bisa diserahterimakan pada waktu akad

      c. As-salam : pesanan  Al-muthlaq : menjual barang dengan uang     
4.   a. Murabahah : menjual barang dengan keuntungan disertai syarat-syarat tertentu
      b. Tauliyah : harga jual sama dengan harga beli
         c. Wadli’ah : harga jual lebih rendah dari harga beli
     d. Musawamah : harga jual tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli
5.   Jual beli sekali jadi (tidak ada khiyar)=بيع البتّ                                                                        Akad jual beli yang di dalamnya ada syarat yakni kapan penjual mengembalikan                                     
harga, maka pembeli mengembalikan barang yang dibeli =                                      بيع الوفاء

D. RUKUN JUAL BELI

                        Shighah                      ‘Aqidani                            Ma’qud ‘alaih  

 Shighah : sesuatu yang menunjuk kepada kerelaan kedua belah pihak


 
       Lisan          Perbuatan          tulisan/isyarat         utusan     
 Syarat shighah dengan lisan :
 1.Ijab dan qabul berhubungan
 2.Ijab dan qabul menunjukkan kerelaan
 3.Ijab dan qabul tidak disangkutkan kepada urusan lain
 4.Ijab dan qabul tidak disangkutkan dengan waktu
 Syarat shighah  dengan perbuatan : harga barang sudah diketahui
 Syarat shighah dengan tulisan/isyarat :
  1. Kedua belah pihak saling berjauhan tempat
  2. Atau tidak bisa bicara
  Syarat shighah melalui utusan : harus langsung dilaporkan kepada pihak yang mengutus
 Syarat ‘aqidani :
  1. Berakal-baligh    2. kehendak sendiri    3. bukan pemboros
 Syarat ma’qud ‘alaih :
  1. Suci   2. ada manfaatnya  3. kepunyaan yang menjual/yang diwakilinya   4. dapat
      diserahterimakan    5. diketahui oleh si penjual/pembeli baik zat-bentuk-kadar dan sifat.
KHIYAR
 A. Pengertian :
طلب  خير الاّمرين من الامضاء أو الالغاء          
 B.  Hikmah :
 1. Untuk kemaslahatan kedua belah pihak
 2. Untuk menghindari penyesalan
 3. Untuk melanggengkan persaudaraan, sehingga tidak terjadi permusuhan dan
     pertentangan.
C.  Ada dua hal sahnya khiyar akad:
 1. Adanya kesepakatan penjual dan pembeli dengan cara-cara tertentu
 2. Barang yang cacat wajib ditolak 
D.  Macam-macam Khiyar :
1. Khiyar syarat
2. Khiyar ru’yah
3. Khiyar aib
              4. Khiyar majlis
  1. Khiyar Syarat :
a. Pengertian : Penjual  dan pembeli atau salah seorang dari keduanya mensyaratkan khiyar untuk menetapkan akad atau membatalkannya. Boleh juga mensyaratkan khiyar bagi pihak ketiga.
b.  Dalil :
عن ابن عمر أن النبى ص.م. قال : كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرّقا إلا بيع الخيار .

... أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال   رواه البخارى و مسلم
        c. Pendapat ulama :
1) Abu Hanifah dan asy-Syafi’i : syarat khiyar 3 hari tidak boleh lebih
            2) Imam Malik : disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
3)  Ahmad : masa khiyar harus jelas batas waktunya. Misalanya : 1 minggu, 1 bulan   dan sebagainya.      


2. Khiyar Ru’yah  :
a. Pengertian : Pembeli yang belum melihat barang yang dijual, apabila kemudian         melihatnya, boleh memilih untuk menetapkan atau membatalkan akad. Sekalipun sudah mengiyakan untuk membeli barang sebelum melihat barangnya.
b. Khiyar ru’yah hanya berlaku bagi pembeli.
c. Dalil :
من اشترى شـئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه   رواه الدارقطنى.          
d. Pendapat ulama :
1) Asy-Syafi’i : tidak sah akad sebelum melihat obyek, karena adanya ketidakjelasan barang yang dijual.
 2) Malik – Ahamad dan kebanyakan pengikut  asy-Syafi’i :  sah
 3) Sebagian fuqaha : khiyar ru’yah dibatasi waktu, yaitu waktu yang memung- kinkan  adanya pembatalan, setelah melihat barang yang dijual. Jika sudah cukup waktu yang memungkinkan pembatalan, maka batal adanya khiyar ru’yah , agar tidak merugikan penjual.
3. Khiyar Aib :
  a. Pengertian : Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli apabila ada cacat.
Cacat itu bisa terjadi karena : a) tidak tahu  b) penjual tidak menjelaskan adanya cacat.
 b. Dalil :
عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ص. م. يقول المسلم أخو المسلم لا يحلّ لمسلم باع من أخيه مبيعا و فيه
عيب إلا بيّنه. رواه أحمد -  ابن ماجه – الدار قطنى .

من غشّنا فليس منّا .
c. Khiyar aib : hanya bagi pembeli
d. Masa khiyar : 3 hari.
      e. Hukum jual beli yang disertai cacat barang
   1) Jika akad telah sempurna dan pembeli meng etahui adanya cacat barang, maka akad
       itu sudah tetap dan tidak ada khiyar, karena sudah jelas adanya kerelaan.
  2) Jika pembeli belum mengetahui, kemudian mengetahui setelah akad, maka akad ini
      sah tetapi belum tetap. Baginya ada khiyar antara mengembalikan barang atau tetap
      memilikinya dengan meminta pengembalian uang sebesar cacat yang ada pada
      barang. Kecuali merelakan adanya cacat.
        3) Kaidah fiqh :                                       الخراج بالضمان                                                    Maksudnya : Berhak mendapatkan hasil, disebabkan karena keha rusan mengganti kerugian. Contoh: apabila batal sebuah akad, karena ternyata barang yang telah dibeli terdapat cacat. Maka barang itu dikembalikan kepada pen jual dan diambil uangnya. Jika barang itu telah dimanfaatkan/memberi manfaat, maka itu menjadi milik pembeli. Karena ia telah mengeluarkan biaya.
Seba  b  adanya khiyar aib  
1) Adanya cacat menyebabkan berkurangnya harga
2) Cacat terjadi sejak barang masih di tangan penjual
3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika terjadi akad
4) Penjual tidak menjelaskan cacat barang pada saat akad ]
5) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terha
    dap cacat yang ada. Jika ada kesepakatan, maka hak khiyar pihak pembeli menjadi
    gugur.
4. Khiyar Majlis :
a.  Pengertian : Penjual dan pembeli boleh memilih antara melangsungkan akad  atau       membatalkannya, selama keduanya masih di tempat jual beli.
b.  Menurut asy-Syafi’i, Ahmad : Khiyar majlis boleh pada semua jual beli – hawalah –      ijarah dan pada setiap akad timbal balik yang berorientasi harta. Dan tidak berlaku pada akad Perkawinan – Mudlarabah – Syirkah dan wakalah.
c. Dalil :
عن حكيم بن حزام أن البى صزم. قال : البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا . رواه البخارى
      d. Abu Hanifah dan Malik : bagi penjual dan pembeli tidak diakui adanya khiyar
         majlis.  


SALAM DAN ISTISHNA’
  A. Pengertian
 1. Salam atau Salaf  = Jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka.
 2. Istishna’ = Akad dengan pihak perajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang tertentu, materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak perajin.  (jika materinya berasal dari pemesan, berlaku akad ijarah).

  B. Menurut Fuqaha Hanafiyah
                 1. Akad istishna’ bersifat tidak luzum (tidak mengikat kedua pihak).
                 2. Masing-masing pihak mempunyai hak khiyar.
                 3. Hak khiyar perajin berakhir ketika ia mendatangkan produk kepada pemesan
                 4. Pemesan mempunyai hak khiyar ru’yah.
  C. Secara prinsip akad salam = akad istishna’,yakni sama-sama tergolong  bai’al-ma’dum segi perbedaannya adalah :
              1. Obyek salam bersifat ad-dain (tanggungan), sedang obyek istishna’ bersifat al-‘ain (benda).
              2. Akad salam dibatasi dengan waktu yang pasti, hal ini tidak berlaku pada akad istishna’ (Hanafiyah).
             3. Akad salam bersifat luzum, akad istishna’ tidak bersifat luzum (Hanafiyah).
             4. Harga pokok dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majlis akad. Tidak demikian dalam akad istishna’ (Hanafiyah).  Sedang jumhur, akad keduanya harus dibayar tunai ketika akad berlangsung
D. Syarat Akad Salam
      Barang pesanan dinyatakan secara jelas :
      1. Jenisnya   2. Sifatnya   3. ukurannya  4. Batas waktunya   5. harganya  6. Tempat penyerahan.
 E. Syarat-syarat yang Masih Diperselisihkan :
1. Harga pokok harus dibayarkan di muka dalam majlis akad sebelum keduanya
    berpisah. Jika tidak, maka akad salam menjadi batal, karena tidak sama dengan
    pengertian dan tujuan salam.
  a. As-Salaf = pembayaran di muka  
              b. As-Salam = penyerahan harga
              c. Tujuan = meringankan biaya
2. Barang yang dipesan harus bersifat dain              Hanafiyah-Malikiyah-Hanabilah,
    jika penyerahan barang secara kontan= batal akad salam. Tidak demikian menurut
    asy-Syafi’i.
     3. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai
         tiba waktu penyerahan, seperti: palawija – buah-buahan. Jika tidak tersedia, tidak
         boleh dilakukan akad salam               Hanafiyah – Malikiyah – Syafi’iyah. Hanabilah=
         tidak mensyaratkan, karena yang terpenting, kemampuan menyerahkan barang
         pesanan.
     4. Harus ada kejelasan tempat penyerahan barang, terutama jika penyerahannya
         memerlukan biaya pengiriman.                Hanafiyah – Malikiyah – Syafi’iyah.
         Hanabilah= tidak disyaratkan, karena penyerahan di tempat akad semula.
     5. Barang yang dipesan harus berupa al-misliyat (sesuatu yang biasanya bisa dihitung
        ditakar – diukur – ditimbang)                      Hanafiyah – Syafi’iyah – Hanabilah.
        Malikiyah =  boleh barang al-qimiyah (sesuatu yang tidak mudah diperoleh di pasaran),
        yang dapat dinyatakan dengan kriteria tertentu.
   F. Syarat Istishna’ :
 1. Obyek akad harus dinyatakan secara rinci: jenis – ukuran – sifat = untuk menghilangkan unsur jahalah dan gharar.
 2. Produk yang dipesan = hasil pekerjaan/kerajinan yang masyarakat lazim memesannya. Seperti : sepatu, almari, jaket, dan lain sebagainya.
3. Waktu pengadaan produk tidak dibatasi, Jika dibatasi dengan waktu tenggang tertentu  ia menjadi akad salam.


AL-IJARAH

   A. Pengertian secara bahasa : sewa/upah       الكراء  أو  بيع المنفعة                    
 
B. Pengertian secara istilah : Menurut as-Sayid Sabiq :   
       عقد على منفعة  بعـــــــــــــــوض
                                                                                  Benda              Pekerjaan               Orang         
                                                                                                                         
C. Istilah teknis :

مكر  - آ جر – مؤجّــــــر – مؤجـــــــر  =

 مســــتأ جر =

أجـــــير =   

أجرة  و أجـــــر =

مأجــــــور =  

D. Dalil :
1. Al-Qur’an =Az-Zukhruf  (43) : 32    b. Al-Baqarah (2) : 233   c. Al-Qasas (28) : 26-27  d. Ath- Thalaq (65) : 6.

  2. Al-Hadis         :  أعطــــوا الاجــــــير أجره قبل أن يجـــــفّ عرقـــــــــــه  رواه ابن ماجـــــــــــــــــه            
  E.Rukun Ijarah : 
        1. Aqidani       2. Obyek ijarah      3. Shighah  F. Syarat sahnya Ijarah
 1. Kerelaan kedua belah pihak (an-Nisa’ (4) : 29) .
               2. Mengetahui dengan pasti akan manfaat obyek
 3. Manfaat yang dijadikan obyek bisa dipenuhi
 4. Obyek akad bisa diserahterimakan dan mengandung manfaat
 5. Manfaat itu harus mubah :
a. tidak boleh menyewa orang untuk membunuh orang lain
b. tidak boleh menyewa orang untuk membawa barang haram
c. tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat judi.
 G. Ijarah (sewa-menyewa)
             1. Manfaat suatu benda disyaratkan :  
a. Barang yang berharga/mempunyai nilai. Maksudnya bahwa manfaat     barang yang disewakan bisa digunakan secara syar’i  maupun adat.
b. Barang yang disewakan memungkinkan untuk diserahkan kepada pe-   nyewa.
c. Pengambilan manfaat barang yang disewakan tidak mengurangi esensi barang itu sendiri.
d. Diketahui oleh kedua belah pihak, baik mengenai barang itu, sifat ,    maupun jenis, dan lain-lain.
             2.  Kewajiban mu’jir sebagai pemilik obyek, antara lain:
                             a. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan obyek sewa.
                             b. Memberikan hak atas obyek sewa kepada musta’jir untuk memanfa-atkannya.
            3. Kewajiban musta’jir sebagai pengguna obyek sewa, antara lain :
                            a. Membayar sewa sesuai  kesepakatan
                            b. Memelihara  obyek sewa
                            c. Mengembalikan obyek sewa setelah habis waktu yang ditentukan di   awal transaksi.
            4. Harga sewa.
                           a. Harga sewa berupa = benda berharga (uang), atau jasa/manfaat.
                           b. Harga sewa harus jelas; dan boleh dibayar di muka, kemudian, tunai,
                               ataupun diangsur sesuai perjanjian.
                           c. Bila harga sewa tidak disebutkan waktunya= dikembalikan kepada adat     kebiasaan.
                          d. Bila syarat tidak ada, adat tidak= dikembalikan kepada hukum asal, yaitu: imbalan diberikan setelah manfaat dinikmati.
5.   Penggunaan dan Pembiayaan
                          a. Musta’jir berhak menggunakan barang sewa untuk menikmati manfaatnya, sesuai dengan kebiasaan penggunaan barang sewa tertentu.
                          b. Musta’jir bisa dituntut ganti rugi atas kerusakan barang, bila rusak akibat penggunaan yang melampaui kapasitas.
                          c.Mu’jir mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan atau perbaikan kerusakan     barang sewa.
                          d.Bila musta’jir mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan/perbaikan atas kerusakan barang sewa dengan seijin mu’jir, maka ia berhak minta ganti rugi. Dan tidak berhak jika tanpa ijin, kecuali dalam kondisi mendesak yang tidak mungkin meminta ijin mu’jir, maka boleh minta ganti rugi.

                 6. Berakhirnya perjanjian sewa.
a.  Masa yang diperjanjikan habis, maka barang sewa harus dikembalikan                                        
b.  Mu’jir berhak membatalkan perjanjian, bila pihak musta’jir memperla-                                                                                                                     kukan barang sewa tidak semestinya.
   c. Barang sewa mengalami kerusakan yang tidak memungkinkan lagi          dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
                        d. Menurut mazhab Hanafi, perjanjian terhenti karena kematian salah satu              pihak. Tidak demikian menurut Imam Malik  - asy-Syafi’i, bahwa perjanjian terus berlangsung oleh ahli waris sampai waktu yang ditentukan. 
           H.  Ijarah (upah-mengupah)
 1. Macam-macam Ajir : 
a.  Ajir khas : Orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan ter- tentu, dalam waktu tertentu, bagi seseorang/beberapa orang tertentu, dengan syarat hanya akan bekerja khusus untu mereka. Seperti: PRT – Pegawai Negeri dan sebagainya.
Maka  ajir khas tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu masih terikat dalam perjanjian, kecuali jika diijinkan.         
 b.  Ajir Musytarak : Orang yang mencari upah, untuk mengerjakan pe- kerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang/beberapa orang tertentu.  Contoh: Penjahit, Dokter, Bengkel, Pengacara  dll.
              2. Harga Upah.  
                              a. Harga upah  berupa = benda berharga (uang), atau jasa/manfaat.
                              b. Harga upah  harus jelas; dan boleh dibayar di muka, kemudian, tunai,
                                  ataupun diangsur sesuai perjanjian.
                             c. Bila harga upah  tidak disebutkan waktunya= dikembalikan kepada adat kebiasaan.
                            d. Bila syarat tidak ada, adat tidak= dikembalikan kepada hukum asal, yaitu: imbalan diberikan setelah manfaat dinikmati.
              
              3.  Obyek Perjanjian Kerja
.                 a. Ajir Khas : Jasa yang diberikan dalam waktu yang disebutkan dalam perjanjian. Atau diri pribadi ajir dan waktunya. Oleh karena itu, ajir khas berhak atas upah yang disetujui, bila telah datang menyerahkan diri kepada muajjir dalam waktu yang telah ditentukan, meski pada waktu itu tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Maka upah bagi ajir khas titik beratnya pada waktu yang diberikan kepada muajjir (majikan), bukan pada pekerjaan yang dikerjakan.
                         b. Ajir Musytarak : Pekerjaan dan hasilnya. Maka hak atas upah,  titik beratnya pada jasa, bukan pada diri pribadi dan waktu. Masalah waktu bukan faktor mutlak dalam perjanjian, kecuali jika disebutkan dalam perjanjian.                   


               4.  Perwakilan dalam Perjanjian Kerja
                      a.  Ajir Khas : Tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain.  Sebab perjanjian tertuju kepada prestasi ajir, tidak semata-mata kepada macam pekerjaan.
                     b. Ajir Musytarak : Jika tidak ada syarat dalam perjanjian harus dikerjakan  oleh orang tertentu, ajir dapat mewakilkan kepada orang lain atas tanggung jawabnya. Sebab, obyek dalam perjanjian adalah pekerjaan yang dimaksud.

5. Risiko Kerusakan Barang
a.  Barang di tangan ajir khas = amanah. Maka bila ada kerusakan, ajir khas tidak dibebani risiko apapun. Kecuali jika rusak karena kesengajaan atau kelalaian.
b.  Kerusakan barang di tangan ajir musytarak ada 2 kemungkinan:
                             c.  Akibat perbuatan sendiri= sengaja/tidak sengaja: harus mengganti.
                             d. Akibat perbuatan orang lain, jika dapat dihindari= maka ketika mengalami kerusakan, ia harus mengganti. Jika tidak dapat dihindari,  kemudian mengalami kerusakan, tidak dibebani ganti rugi.  
             6.  Berakhirnya Perjanjian Kerja  
                          a. Masa yang diperjanjikan habis.
                          b. Tidak mampu lagi menjalankan fungsinya
                          c. Pemutusan hubungan kerja dan lain-lain.     

PERSEKUTUAN MODAL 
(الشركة)
A. Pengertian  bahasa : Percampuran   (al-ikhtilath)
    Pengertian  Istilah  : Menurut ulama Hanafiyah :
عقد بين المتشاركين فى رأ س المال و الربح .
B. Dasar Hukum :
    1. Al-Qur'an :
- فهم شركاء فى الثلث.    (النساء : 12 )
- و إن كثيرا من الخلطا ء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم
  ( ص : 24  )
 2. As-Sunnah :
- أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحد هما صاحبه فإن خان أحد هما صاحبه خرجت من بينهما
  رواه أبو داود .
C. Rukun Syirkah : Ijab dan Qabul
D. Syarat – syarat :
    1. Bersatunya majlis ijab dan qabul
    2. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil atau mewakilkan
    3. Obyek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan
    4. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota merupakan bagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar persentasenya. Seperti: 1/2 – 1/3 – 1/4, dan 

E. Macam-macam Syirkah:
    1. Syirkah milik : Ikhtiyariyah  dan  Jabriyah / Idltirariyah 
        a. Ikhtiyariyah: Terjadi atas keinginan masing-masing pihak bersangkutan dengan suka rela. Contoh: beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama.
        b. Jabriyah/idltirariyah : Terjadi tanpa keinginan masing-masing pihak bersang- kutan, tetapi terjadi dengan kekuatan hukum. Contoh : persekutuan para ahli waris memiliki harta warisan sebelum dibagi.  
     2. Syirkah Akad                      amwal  (harta) : 'Inan    dan  Mufawadlah
                                                       a'mal  (pekerjaan)
                                                       wujuh (kepercayaan)   

       a. SYIRKAH AMWAL 'INAN
          Syarat –  Syarat
1) Modal berupa uang
2) Modal harus diwujudkan berupa uang tunai seluruhnya. Bukan berupa
    piutang dan tidak boleh hanya tunai sebagian saja.
           Obyeknya :  Modal dan keuntungan.
           Dalam praktek syirkah 'inan : tidak ada syarat harus sama dalam :
 1) Besar kecilnya modal
                         2) Hak bertindak terhadap harta syirkah masing-masing anggota.
 3) Keuntungan.
Dalam 'inan dibolehkan :
                1) Salah seorang anggota syirkah bertanggung jawab atas nama syirkah
                2) Laba boleh sama/tidak sama sesuai dengan kadar tanggung jawab atau
                    besar kecilnya modal.
3) Sebagian bekerja sementara yang lain tidak, ini berpengaruh terhadap
    penerimaan keuntungan yang diperoleh masing-masing.

        Pandapat ulama : semua ulama membolehkan.
  
       b. SYIRKAH AMWAL MUFAWADLAH
            Syarat  harus sama dalam  :
         1)  Modal
         2)  Hak melakukan tindakan hukum (anggota adalah penanggung bagi tindakan anggota lain, juga wakil dari anggota lain)
          Pendapat ulama : ulama yang membolehkan : mazhab Hanafi dan Maliki. Tetapi
          pengertian menurut mazhab Maliki berbeda dengan pengertian di atas. Yaitu :
           a) Masing-masing anggota menyerahkan kepada anggota lain hak bertindak atas   nama syirkah.
b)      Modal tidak harus sama besar.

        c. SYIRKAH A'MAL
                                                              kerajinan/industri (ash – shinai') 
        Bentuknya bisa berupa                 tenaga (abdan) 
                                                              Penerimaan pekerjaan (taqabbul)

       Pendapat ulama :
           1) Mazhab Hanafi : boleh/sah. 
                   a) Tanpa syarat  pekerjaan hanya satu macam
                   b) Tanpa syarat semua anggota harus ikut bekerja
                   c) Tanpa syarat upah harus sama.
 
         2) Mazhab Maliki : boleh/sah. Dengan syarat pekerjaan hanya satu macam.
         3) Mazhab Syafi'  : menolak syirkah a'mal. 
   Kedudukan para anggota :
          Masing-masing anggota menjadi wakil anggota lain, dan juga sebagai penanggun
          terhadap terlaksananya pekerjaan anggota lain.              Setiap anggota bisa dituntut
          memenuhi pekerjaan yang telah menjadi persetujuan.
  Syarat :
       a) Macam pekerjaan harus jelas
       b) Upah bagi masing-masing anggota harus ditentukan
  Risiko :
        Menjadi tanggungan seluruh anggota yang disesuaikan dengan bagian upah masing-   masing.         d. SYIRKAH WUJUH
            1) Pengertian :  
               Persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta, untuk membeli    barang-barang dengan pembayaran harga yang ditangguhkan. Kemudian menjual  barang-barang itu, yang keuntungannya dibagi di antara para anggota.
          2) Modal : kepercayaan
          3) Pendapat ulama : 
              a) Mazhab Hanafi dan Hanbali  : membolehkan
              b) Imam Malik – asy-Syafi'i  - mazhab Zhahiri : menolak.  
        4) Syarat :
             a) Mazhab Hanafi : Besar kecilnya keuntungan disesuaikan dengan perbandingan   berat ringannya tanggungan masing-masing terhadap barang yang mereka beli.
       b) Mazhab Hanbali : tanpa memperhatikan berat ringannya tanggungan par
           anggota terhadap barang yang mereka beli.
 F. BERAKHIRNYA SYIRKAH AKAD :
    1. Salah satu pihak membatalkan, meskipun tanpa persetujuan teman sekutunya. Sebab
        syirkah akad terjadi atas kerelaan kedua belah pihak yang tidak harus dilaksanakan
        bila salah satu pihak tidak menginginkan lagi.
   2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak.
   3. Salah satu pihak meninggal dunia. Jika anggota lebih dari 2 orang, yang batal hanya  bagian anggota yang meninggal saja. Namun jika ahli waris anggota yang meninggal menghendaki ikut dalam syirkah, dapat dilakukan dengan perjanjian baru. 
  4. Salah satu pihak dinyatakan jatuh pailit.
  5. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.MUDLARABAH 
  (المضاربة)

  المضاربة مشتقة من الضرب بمعنى : السفـــــــــــــــر.
Karena perniagaan biasanya dilakukan dengan cara melakukan perjalanan.
Disebut pula dengan istilah :
القراض \ المقارضــــــــة. مشتقة من القرض و هو القطـــع .
Karena pemilik modal memotong bagian dari hartanya, agar dijalankan oleh pelaku modal dengan mendapat bagian keuntungan. Begitu juga pelaku modal (mudlarib) telah memotong bagian keuntungan pemilik modal (shahib al-mal/investor).
  A. Pengertian istilah :
 Perjanjian persekutuan antara dua orang/lebih. Pihak pertama memberikan modal uang         dan pihak kedua menjalankannya untuk berdagang, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan persetujuan yang mereka adakan. Seperti : 30 %  : 70 %, dan sebagainya.
B. Dalil:
         Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk kepada praktek mudlarabah, meskipun berasal dari akar kata  d – r – b yang disebut tidak kurang dari 58 kali, antara lain 2 : 273;   3 : 156;  4  : 101;  5  : 106;  73  :  20. Ayat – ayat al-Qur'an yang dipertalikan kepada mudlarabah menunjukkan pengertian "safar" atau perjalanan untuk suatu tujuan pernia- gaan. Praktek  ini diklaim bahwa Nabi dan beberapa orang sahabat pernah terjun dalam usaha-usaha mudlarabah (As-Sarakhsi, al-Mabsut, XII  :  18;  Ibn Qudamah, al-Mughni, V  :  26). Menurut Ibn Taimiyyah, para faqih menyatakan kebolehan praktek mudlarabah, berdasarkan pada khabar yang dipertalikan kepada beberapa orang sahabat, tetapi tidak ada Hadis yang otentik tentang mudlarabah yang dipertalikan kepada Nabi (Ibn Taimiyyah, Majmu' Fatawa, XXIX  :  101). Sementara Ibn Hazm mengatakan bahwa setiap bab dalam fiqh ada dasarnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, kecuali mudlarabah. Menurut as-Sarakhsi mudlarabah itu dibolehkan "karena manusia sangat membutuhkan kepada akad ini". Ibn Rusyd memandang mudlarabah sebagai suatu konsesi khusus (Ibn Rusyd, Bidayah al-Muj- tahid, II  :  178). Meskipun mudlarabah tidak secara langsung ditunjuk di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, namun hal ini merupakan tradisi yang disetujui dan dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan merupakan bentuk asosiasi perdagangan yang muncul terus-menerus sepanjang periode awal Islam. Seperti arus utama kafilah dan perniagaan jarak jauh, (Qureshi, DM., "Mudlarabah and its modern application", hlm. 7 – 24). 
C.  Syarat sahnya Akad Mudlarabah 
      1. Modal harus diserahkan seketika
      2. Jumlah modal harus diketahui dengan jelas
      3. Modal berupa uang tunai
      4. Modal bukan barang jaminan yang harus dipikul oleh mudlarib (pelaku modal)
      5. Pembagian keuntungan ditentukan berupa bagian tertentu dari seluruh keuntungan
          yang ada. Seperti 30 % - 50 % dan sebagainya.
      6. Salah satu pihak tidak boleh mengkhususkan bagian tertentu selain yang telah
          menjadi haknya.
      7. Pekerjaan diserahkan kepada mudlarib
      8. Tidak boleh mengikat pelaku modal di dalam menjalankan modal. Abu Hanifah dan
          Ahmad : membolehkan, hal ini guna menjamin keselamatan modal pemiliknya.
      9. Jangan menunda pelaksanaan mudlarabah.
D. Kedudukan Mudlarib (pelaku modal)
              Ia sebagai wakil pemilik modal dan pemegang amanah atas modal. Jika modal rusak atau musnah, ia tidak menanggung risiko kecuali karena sengaja atau lalai.
E. Rukun Mudlarabah : al-'Aqidani -  Modal  -  Pekerjaan  -  Keuntungan  -  Shighah.
F. Unsur – unsur penting dalam Akad Mudlarabah
           1. Modal (Capital)
     Untuk menghindari adanya perselisihan, akad mudlarabah seyogyanya menentukan jumlah modal yang jelas. Hal ini bisa direalisasikan jika jumlah modal ditetapkan dalam satuan uang (Al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, III : 43). Modal mudlarabah bukan merupakan pinjaman yang dilakukan oleh mudlarib pada waktu akad mudlarabah. Tidak satupun dari mazhab Sunni yang mengijinkan akad, kreditur meminta kepada debitur untuk mengadakan mudlarabah dengan kesepakatan bahwa modal usaha berupa pinjaman yang dilakukan oleh calon mudlarib kepada investor. Alasan ini muncul karena rencana seperti ini pihak investor dapat dengan mudah menggunakan mudlarabah sebagai alat untuk memperoleh hutang dan mengambil manfaat dari padanya. Pengambilan manfaat dari hutang  dipandang riba yang dilarang hukum Islam. Menurut Ibn Rusyd, imam Malik tidak membolehkan perilaku itu karena takut hal itu dapat menggiring kepada bentuk riba yang di praktekkan pada masa pra-Islam (Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, II : 179). Jika pihak debitur dalam kesulitan financial, kreditur dapat mengeksploitasi situasi keputusasaan debitur. Dan dapat mendikte syarat-syarat yang tidak rasional terhadap akad mudlarabah. Sementara debitur tidak punya  pilihan apapun kecuali menuruti kemauan kreditur. Untuk menghindari eksploitasi semacam itu, para faqih menutup kesempatan ini bagi investor.
          Investor harus menyerahkan modal mudlarabah kepada mudlarib, agar akad  itu men- jadi sah (As-Sarakhsi, al-Mabsut, XXII : 84). Mudlarib bebas menginvestasikan dan meng- gunakan modal sebagaimana tertuang di dalam syarat-syarat akad mudlarabah yang secara umum menentukan tipe bisnis yang dilakukan, waktu usaha, dan tempat di mana mudlarib dapat melaksanakan bisnisnya.

         2. Manajemen (Management)
Mudlarib memenej mudlarabah sejak menurut pengertian ia menetapkan tugasnya sebagai modal usaha. Mudlarib bebas dalam melakukan manajemen usaha dan segala yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dalam mazhab Hanafi, boleh jadi merupakan mazhab yang paling liberal dalam masalah ini. Mudlarabah itu ada 2 tipe, sejauh mengenai kebebasan mudlarib di dalam manajemen mudlarabah. Yaitu mudlarabah tidak terbatas  dan mudlarabah terbatas. Di dalam mudlarabah tidak terbatas, mudlarib benar-benar be- bas untuk melakukan mudlarabah sebagaimana yang ia putuskan. a. Ia boleh melakukan perjalanan (bisnis) dengan modal itu, b. memberikan modal kepada pihak ketiga, atau bahkan c. melakukan kerjasama dengan pihak lain (musyarakah). d. Mudlarib boleh mencampur modal mudlarabah dengan barang miliknya (As-Sarakhsi, al-Mabsut, XXII : 39 – 40). e. Ia boleh juga menggunakan modal untuk membeli macam barang apapun dari seseorang dan pada waktu kapanpun. f. Ia boleh menjual barang-barang mudlarabah secara tunai mapun kredit. g. Ia bebas untuk menyewa seseorang atau barang dalam pelaksanaan mudlarabah,  atau memenej modal untuk kepentingan mudlarabah yang ia pandang patut.
             Sedangkan mudlarabah yang terbatas, mudlarib boleh berdagang sesuai dengan kebiasaan pedagang (As-Sarakhsi, al-Mabsut, XXII : 38 – 39). Intervensi investor dalam manajemen mudlarabah akan menghalangi pelaksanaan mudlarib untuk meraih hasil yang berdaya guna, sehingga hal yang demikian harus dihindari (Ibn Rusyd, Bidayah, II : 179-180). Menurut Malik dan asy-Syafi"i, jika investor menetapkan bahwa mudlarib seyogya- nya tidak membeli dari orang tertentu atau komoditi tertentu, mudlarabah dipandang tidak berlaku (Ibn Qudamah, al-Mughni, V : 73).
            Abu Su'ud, seorang penulis kontemporer tentang bank Islam, mengatakan: Mudlarib  harus memiliki kebebasan mutlak untuk berdagang terhadap uang yang diberikan kepa- danya dan mengambil keputusan atau langkah-langkah apapun yang ia pandang tepat untuk merealisasikan keuntungan maximum. Syarat-syarat apa saja yang akan membatasi kebebas an atau perbuatan, akan melemahkan validitas perbuatan itu (Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest, p. 54).


            3. Masa Pelaksanaan (Duration)   
Akad mudlarabah seharusnya tidak memuat syarat yang menetapkan masa tertentu untuk berniaga. Syarat seperti itu akan membuat akad menjadi batal, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Tetapi mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan ketentuan yang demikian itu,    (Al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, III : 41;  Ibn Qudamah, al-Mughni, V:69-70). Para ulama yang memegangi pandangan pertama beralasan bahwa pembatasan waktu itu dapat membiarkan kesempatan baik lepas dari tangan mudlarib atau merusak rencananya dan akibatnya tidak dapat merealisasikan keuntungan dari pekerjaannya itu (Abdullah Saeed, Islamic Banking, p. 54).
         Akad mudlarabah dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan cara menginformasi- kan kepada pihak lain tentang keputusannya itu. Hal ini dimungkinkan karena menurut Jumhur Fuqaha, mudlarabah itu bukan merupakan akad yang mengikat (Ibn Rusyd, Bidayah, II : 181). Tidak ada perbedaan pendapat kalau penghentian ini terjadi sebelum mudlarib mulai melaksanakan mudlarabah. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah memegangi pendapat bahwa meskipun setelah mudlarib memulai kerja, masing-masing pihak boleh menghentikan akad ini. Tetapi Malik tidak membolehkan penghentian akad dalam hal seperti itu. Ketika mudlarabah menjadi batal, karena alasan apapun, mudlarib hendaknya memperoleh upah yang pantas atas kerja yang telah dilaksanakan dan ia diperlakukan seakan-akan tidak pernah terjadi akad mudlarabah, tetapi akad ijarah (sewa tenaga). Menurut  peraturan akad ijarah, ia harus dibayar karena pekerjaannya.
         
4. Jaminan (Guarantee)  
Investor tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari mudlarib untuk mengembali- kan modal atau modal dan keuntungan. Karena hubungan antara investor dan mudlarib adalah hubungan fidusiari (wakil) dan mudlarib adalah orang yang dapat dipercaya, jaminan sedemikian itu menjadi batal. Apabila investor meminta syarat jaminan mudlarib dan menetapkannya sebagai peraturan akad, akad itu sah menurut Malik dan asy-Syafi'i (Ibn Rusyd, Bidayah, II : 179).
         5. Sharing Keuntungan dan Kerugian (Profit and Loss Sharing)
Mudlarabah pada dasarnya merupakan perkongsian keuntungan dan komponen pokoknya adalah persekutuan kerja dan modal. Keuntungan bagi masing-masing pihak dibenarkan atas dasar dua komponen tersebut (As-Sarakhsi, al-Mabsut, XII : 18). Kemungkinan adanya rugi yang terkandung di dalam mudlarabah membenarkan pula adanya keuntungan. Investor mengambil risiko rugi sebagian atau keseluruhan modal. Sebaliknya mudlarib mengambil risiko tidak memperoleh apa-apa dari usahanya, seandainya perniagaan itu tidak dapat merealisasikan keuntungan.
          Akad mudlarabah sebaiknya menentukan angka keuntungan bagi masing-masing pi- hak. Angka itu berupa perbandingan bukan jumlah uang tertentu, misalnya Rp. 10.000,- kepada pihak mana saja, membuat  tidak sah mudlarabah itu. Karena kemungkinan itu, keuntungan yang dapat dicapai tidak mungkin sama dengan jumlah yang ditetapkan. Sebe – lum mengambil jumlah keuntungan, usaha mudlarabah harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan. Mudlarib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudlarabah (Ibn Rusyd, Bidayah, II : 181).
         Investor hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Dengan alasan ini, mudlarib tidak dibenarkan menjalankan usaha mudlarabah dengan jumlah biaya yang lebih besar dari modal yang diinvestasikan di dalamnya. Komitmen apapun memerlukan persetujuan investor, apakah ia akan bertanggung jawab. Kegagalan memperoleh persetujuan investor akan mengalihkan kepada tanggung jawab mudlarib. Sama halnya, jika mudlarib melanggar syarat akad ia akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran itu (As-Sarakhsi, al-Mabsut, XXII : 47). Oleh karena itu, mudlarabah bisa dipertimbangkan bentuk akadnya, yakni investor memiliki tanggung jawab yang terbatas tidak sama dengan mudlarib yang memikul tanggung jawab yang tidak terbatas. Terhadap kondisi merugi dari segi pandangan mudlarib investor harus memikul kerugian atau biaya yang timbul dari usaha mudlarabah, jika perilaku mudlarib sesuai dengan syarat-syarat akad dan tidak menyalahgunakan atau salah mengurus modal yang dipercayakan kepadanya.
         Uraian di atas menunjukkan bahwa meskipun akad mudlarabah tidak punya dasar di dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah, ternyata dimanfaat untuk mengadakan perdagangan oleh kaum muslimin awal. Akad kemudian dikembangkan oleh fuqaha mengingat realitas perdagangan masa mereka dan prinsip keadilan syari'ah yang luas. Ketentuan dan syarat- syarat yang berhubungan dengan berbagai aspek akad adalah dimaksudkan untuk melindungi baik bagi mudlarib maupun investor.
       Uraian di atas merupakan aturan main mudlarabah di dalam kitab fiqh, maka jika dibandingkan dengan praktek mudlarabah dalam praktek lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non bank, ada sejumlah perbedaan, contoh:
a.       Capital  : bisa terjadi tidak secara tunai (no cash money is transferred to the mudlarib ,the bank makes the payment).
b.      Management  : mudlarib harus mengikuti ketentuan rinci yang diatur dalam kontrak yang dibuat oleh bank.
c.       Duration : dibatasi/tertentu
d.      Guarantee : sejumlah mekanisme yang harus ditaati untuk menjamin kembalinya uang.
e.       Profit and loss sharing : yang ada hanya profit.

MURABAHAH
(المرابحـــــة)
A. Murabahah dalam Kitab Fiqh
     1. Pengertian : penjualan komoditi, penjual dibayar dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang diketahui pihak penjual dan pembeli (Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh,II : 278- 80)
    2. Contoh transaksi : 
        Ada 3 pihak, A, B, C.   A memohon kepada B untuk membelikan sejumlah barang. B tidak memiliki barang itu tetapi berjanji akan membelikan dari pihak ketiga, C.  B adalah perantara, dan transaksi murabahah adalah antara A  dan  B.   
              Perlu dipahami bahwa sejak lahirnya dalam hukum Islam, transaksi murabahah dimanfaatkan semata-mata untuk tujuan komersial.
    3. Dalil : 
        Al-Qur'an tidak menyebut secara langsung tentang murabahah begitu pula al-Hadis. Meskipun di dalamnya ada beberapa referensi tentang keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Ulama awal seperti Imam Malik, asy-Syafi'i yang khusus mengatakan bahwa penjualan murabahah itu dibolehkan, namun mereka tidak mendukung pandangannya itu dengan al-Hadis. Al-Kaff, seorang kritikus kotemporer menyimpulkan bahwa murabahah adalah salah satu bentuk penjualan yang tidak dikenal pada masa Nabi maupun para sahabatnya. Menurutnya, para ulama terkemuka mulai mengungkapkan pandangannya tentang murabahah pada kuartal pertama abad ke-2 hijriyah atau bahkan belakangan. (Abdullah Saeed, Islamic Banking, p. 77).
          Sejak tidak ditemukan dalil yang secara langsung menunjuk kepada murabahah baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, para faqih menetapkan murabahah dengan alasan lain. Imam Malik menunjuk kepada praktek masyarakat Madinah: "ada consensus pendapat di Madinah tentang kebolehan pembelian baju seseorang di suatu kota, dan dibawa ke kota lain untuk dijual berdasarkan keuntungan yang disepakati". (Abdullah Saeed, Islamic p. 77)
         Asy-Syafi'i, tanpa pembenaran dari teks syari'ah, ia mengatakan: :jika seseorang memperlihatkan barang kepada orang lain seraya mengatakan: belilah ini untukku, nisca- ya aku akan memberimu keuntungan. Kemudian orang itu membelinya, transaksi semacam ini dibolehkan (Asy-Syafi'i, al-Umm, III : 33). Sementara al-Marghinani, seorang faqih mazhab Hanafi, menetapkan murabahah dengan alasan: "kondisi membenarkan penjualan yang berlaku di dalamnya, dan juga karena manusia membutuhkannya" (Al-Marghinani, al-Hidayah, hlm. 282).
B. Murabahah dalam Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah
           Bank Islam mengadopsi murabahah dalam rangka menyediakan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah untu membeli barang-barang meskipun nasabah belum bisa membayar tunai.
           Ada 2 elemen dasar dalam murabahah: 1. Harga pembelian dan ongkos yang bertalian dengan pembelian. 2. Kesepakatan mark-up. Ciri-ciri dasar transaksi murabahah (sebagai penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan) adalah:
a.       Pembeli mengetahui semua ongkos yang berhubungan dengan pembelian, harga asli barang, dan margin keuntungan yang ditetapkan sebagai persentase dari total harga plus ongkos.
b.      Subyek penjualan berupa barang atau komoditi.
c.       Subyek penjualan adalah milik penjual dan dapat diserahterimakan kepada pembeli.
d.      Pembayaran ditangguhkan.
C. Pendapat Ulama:    
           Murabahah dapat berupa:
    1. Harga kontan tanpa mark-up sebagai pengganti waktu yang diijinkan untuk pembayaran.
    2. Harga kontan plus mark-up sebagai pengganti waktu diijinkannya untuk pembayaran.
           Fuqaha tidak menyangsikan kebolehan  dari murabahah bentuk pertama. Perbedaan pendapat terjadi pada kebolehan harga kredit lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan (Rafiq al-Misri, Masraf at-Tanmiyat al-Islami, hlm. 185). Imam Malik dan asy-Syafi'i  tidak menyetujui harga lebih tinggi bagi pembayaran yang ditangguhkan dan harga lebih rendah bagi pembayaran tunai. Meskipun mereka tidak menyetujui, namun ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama mazhab lain berpandangan bahwa pertambahan dalam penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan dibolehkan (Asy-Syaukani, Nail al-Authar, V : 152).  Menurut Ibn Qayyim, ketika seseorang menjual sesuatu dengan harga 100 berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan, atau 50 berdasar- kan pembayaran tunai, ini bukan riba. (Syauqi Ismail Sihata, Nazhariyyat al-Muhasabat al- Maliyyah min Manzhurin Islami, hlm. 104).  Para faqih seperti as-Sarakhsi, al-Marghinani, Ibn Qudamah, dan an-Nawawi menetapkan bahwa harga lebih tinngi bagi penjualan kredit merupakan praktek urf para pedagang dan atas dasar ini, para faqih membolehkan harga lebih tinggi (Abdullah Saeed, Islamic Banking, p.79).
           Dalam konteks perbankan Islam, beberapa argument dikembangkan untuk mendu- kung kebolehan harga lebih tinggi pada penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan:
a.       Teks-teks syari'ah tidak melarang.
b.      Ada perbedaan antara yang tersedia sekarang dengan tunai dan yang tersedia pada waktu yang akan datang dengan tunai, menurut Ali al-Khafif berdasar urf  bahwa uang tunai yang diberikan segera lebih tinggi nilainya dari pada uang tunai yang diberikan pada waktu yang akan datang.
c.       Pertambahan ini tidak berlawanan dengan waktu yang dibolehkan untuk pembayaran. Oleh karena itu, tidak menyerupai riba yang diharamkan dalam al-Qur'an.
d.      Pertambahan merupakan ongkos pada waktu penjualan, bukan setelah penjualan terjadi.
e.       Pertambahan disebabkan factor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti permin- taan dan penawaran dan pasangsurutnya kekuatan pembelian sebagai dampak dari inflasi atau deflasi. (Syauqi Ismail Sihata, Nazhariyyat, hlm. 104 – 107).
f.       Penjual terlibat dalam produksi dan diakui sebagai aktivitas komersial.  
Rafiq al-Misri mengakui bahwa penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan tidak mungkin disamakan antara penjual dan tukan riba, meskipun pembayaran yang ditangguh kan itu  dalam kenyataan terdiri atas penjualan tunai dan hutang dengan bunga. Betapapun penjual itu sendiri menggabungkan 2 aktivitas dalam 1 aktivitas, yaitu penjualan. Penjual  dalam kasus ini mempraktekkan setidak-tidaknya aktivitas komersial dan diakui kebolehannya. (Rafiq al-Misri, Masraf at-Tanmiyat, hlm. 189).
            Argumentasi di atas yang telah dikemukakan oleh Bank-Bank Islam untuk membe-  narkan pertambahan dalam penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan yang nyata-nyata berhubungan dengan jangka waktu hutang. Bank-bank Islam seperti layaknya menerima kebolehan pertambahan ini, dan hal ini menjadi praktek standar untuk membe- bani harga lebih tinggi dalam pembayaran yang ditangguhkan sepanjang  transaksi itu secara eksplisit tidak menyangkut pertukaran uang dengan uang.   


PEMINDAHAN HUTANG
(الحوالـــــــــة)
A. Pengertian
نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه
    Artinya: Pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan pihak
    ketiga.

B.     Istilah
Contoh: A berhutang kepada B. A: al-Muhil (pihak yang memindahkan hutang).
              B: al-Muhal.  A berpiutang kepada C,  hutang A kepada B pembayarannya di- limpahkan kepada C.  Maka  C adalah : al-Muhal 'Alaih.
C.    Dasar Hukum:
عن أبى هريرة إنّ رسول الله ص.م. قال : مطل الغنيّ ظلم و إذا أتبع أحدكم على  ملئ فليتبع.  رواه البخارى و مسلم.
   Artinya : Penundaan hutang dari orang yang sanggup membayar adalah    perbuatan zalim, maka jika salah seorang di antara kamu memindahkan hutangnya kepada orang lain yang mampu membayar, hendaklah diterima pemindahan itu.
     Lam al-amr (fal yatba') di sini menunjuk kepada wajib atau nadb??
     1. Menurut Hanabilah – Ibn Jarir – Abu Saur – Zahiriyah = kreditur wajib menerima pemindahan hutang kepada debitur yang mampu.
    2. Jumhur : menunjuk kepada istihbab.
D.  Syarat Hiwalah
      1. Adanya kerelaan dari muhil dan muhal, dan tidak perlu dari pihak muhal 'alaih. Ada
          yang mengatakan tanpa kerelaan muhil dan muhal, karena Hadis menyebut: "idza
          utbi'a ahadukum 'ala mali'in fal yatba' ". Sedang alasan: tanpa kerelaan dari muhal
          'alaih, karena Hadis tidak menyebutkan itu.
      2. Hak muhil dan muhal harus sama dalam jenis dan nilainya.
      3. Adanya hutang.      4. Hak muhil dan muhal harus diketahui.E.  Sebab-sebab yang Membatalkan Hiwalah  
      1. Muhal 'alaih mengingkari adanya hiwalah
      2. Muhal 'alaih meninggal dunia dalam keadaan pailit, tidak meninggalkan harta dan
        tidak ada penjamin baginya.
    3. Muhal 'alaih ditetapkan sebagai orang yang jatuh pailit.
Menurut Jumhur, jika muhal 'alaih pailit, atau mengingkari hiwalah, atau meninggal, pihak muhal tidak bisa menuntut kepada muhil. Tidak demikian menurut Abu Hanifah, Syuraih dan lain-lain.
F. Jenis Hiwalah
     Mazhab Hanafi membagi ke dalam beberapa bagian:
     1. Ditinjau dari segi Obyek
         a. Hiwalah al-Haq : yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang.
         b. Hiwalah ad-Dain : yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.
    2. Ditinjau dari sisi lain
        a. Hiwalah Muqayyadah : pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak I kepada pihak II.
           Contoh: A berpiutang kepada B  Rp. 500.000,- , B juga berpiutang kepada C sebesar Rp. 500.000,-.  B kemudian memindahkan haknya untuk menuntut piutangnya yang ada pada C  kepada A, sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A.
            Hiwalah jenis ini, mengandung makna hiwalah al-haq: mengalihkan hak menuntut piutang dari C kepada A.
             Juga mengandung makna hiwalah ad-dain: karena B mengalihkan kepada A, se- hingga menjadi kewajiban C kepada A.
       b. Hiwalah Muthlaqah: Pemindahan hutang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak I kepada pihak II.
            Contoh:
             A  berhutang kepada B sebesar Rp. 600.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A.  Sehingga hiwalah jenis ini hanya mengandung hiwalah ad-dain saja.
G. Rukun Hiwalah
     1. Mazhab Hanafi : Shighah (ijab dan qabul).
     2. Jumhur : a. pihak I     b. pihak II       c. pihak III        d. ada hutang pihak I kepada pihak II       e. ada hutang pihak III kepada pihak I.       f. Shighah.
H. Syarat Hiwalah (perluasan penjelasan poin  D)
     1. Bagi pihak  I
         a. Cakap melakukan tindakan hukum
         b. Ada persetujuan dari pihak I  terhadap pihak  II
     2. Bagi pihak  II
         a. Cakap melakukan tindakan hukum
         b. Ada persetujuan dari pihak  II terhadap pihak  I
     3. Bagi pihak  III
         a. Cakap melakukan tindakan hukum
        b. Ada persetujuan dari pihak  III (mazhab Hanafi). Jumhur tidak mensyaratkan, sebab   dalam hiwalah pihak  III dipandang sebagai obyek akad.
     4. Bagi hutang yang dialihkan
         a. Berbentuk hutang piutang yang sudah pasti
         b. Hutang dalam bentuk hiwalah muqayyadah: hutang bagi para pihak harus sama dalam jumlah dan kualitasnya.  Sedang dalam bentuk hiwalah muthlaqah : hutang tersebut tidak harus sama.
I. Akibat Hukum
    1. Jumhur : kewajiban pihak I untuk membayar hutang kepada pihak  II dengan sendiri- nya gugur.  Kamal ibn Humam : kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak III  belum melunasi.
     2. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak  II untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak  III. 
         

WAKALAH
وكالــــــــة
A. Pengertian bahasa:
                                         Tahfizh (penjagaan)
Wakalah
                           Tafwidl (penyerahan)
                               Malikiyah           Pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan
B. Istilah                Syafi'iyah           tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk me -
                              Hanabilah           ngambil tindakan tertentu dalam hidupnya.
C. Rukun dan Syarat
                                        Wakil
    1. Aqidani                                           = Ahliyah al-'ada' al-kamilah
                                     Muwakkil       

2. Obyek : dinyatakan secara jelas
3. Tujuan : perbuatan mubah
4. Shighah
            Dalam Wakalah                     berlaku akad ijarah              wakil berhak upah.
D. Ketentuan bagi Wakil :
     1. Berhak upah
     2. Dalam wakalah tertutup : wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang lain
     3. Dalam wakalah terbuka  : boleh melimpahkan kepada orang lain (Hanafiyah)
         Malikiyah : Wakil tidak berhak menyerahkan wakalah kepada wakil lain.
         Syafi'iyah  dan Hanabilah  : Dalam kondisi apapun seorang wakil tidak boleh menyerahkan kepada wakil lain. Jika tidak mampu melakukan, wakalah diserahkan kepada muwakkil.
WADI'AH
وديعــــــة
A. Pengertian : Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkap
    an yang jelas maupun melalui isyarat.
B. Dasar Hukum :
إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ....       النســــاء : 58
... فاليؤدّ الذى أؤتمن أمانتـــــه ...                       البقرة : 238
C. Rukun Wadi'ah
  1. Aqidani
  2. Barang titipan
  3. Shighah
D. Syarat wadi'ah
     1. Aqidani
         a. Mazhab Hanafi : harus berakal tidak mensyaratkan baligh
         b. Jumhur Ulama : baligh – berakal – cerdas (rusyd)  (karena akad wadi'ah banyak mengandung risiko penipuan. Sehingga syarat cerdas: mampu mengatasi apabila terjadi persengketaan.
    2. Barang titipan
        a. Dapat diketahui jenisnya
        b. Dapat dikuasai untuk dipelihara
E. Sifat Akad Wadi'ah
    1. Amanah : semua kerusakan bukan karena disengaja, tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi.
    2. Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan, tidak dikenakan ganti  rugi, sebagaimana bunyi Hadis:
لا ضمــان على مؤتمـن        رواه الدارقطنى.
Artinya: Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanah (HR. ad- Daruquthni)

    3. Karena bersifat amanah : maka tidak berhak menuntut upah.
F. Perubahan Wadi'ah dari Amanah Menjadi Dlamanah
            Para ulama fiqh memikirkan kemungkinan lain, yaitu dari wadi'ah yang bersifat amanah berubah menjadi wadi'ah yang bersifat dlamanah (ganti rugi).
            Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:
1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
4. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya
    dalam akad wadi'ah disebutkan jenis barang, jumlah, ataupun sifat-sifat lain, sehingga
    apabila terjadi pengingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
5. Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.

G. Praktek Wadi'ah di Indonesia      
            Wadi'ah dipraktekkan di bank-bank yang menggunakan system syari'ah, seperti Bank Mu'amalat Indonesia (BMI). Bank Mu'amalat Indonesia mengartikan wadi'ah sebagai titipan murni yang dengan izin penitip, boleh digunakan oleh bank. Demikian juga menge- nai keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik bank. Namun, pihak BMI mengambil suatu kebijaksanaan, bahwa kepada pemilik (nasabah wadi'ah) dapat diberikan bonus. Kebijaksanaan ini sejalan dengan mazhab HAnafi dan Hanbali.
            Perhitungannya adalah: Saldo giro wadi'ah seseorang sebesar Rp. 1.000.000,- (saldo minimum untuk mendapat bonus). Bonus akan diberikan kepada nasabah giro sebesar 25%. Diasumsikan total saldo giro BMI ada sebesar Rp. 200.000.000,-  dan keuntungan yang di- peroleh untuk giro wadi'ah sebesar Rp. 6.000.000,- pada akhir bulan, nasabah giro wadi'ah akan mendapat bonus:
           Rp. 1.000.000,-     x  Rp. 6.000.000,- x 25 % = Rp. 7500,- (belum potong pajak).
           Rp. 200.000.000          
Dalam perkembangan bentuk-bentuk titipan (wadi'ah) di dunia Islam, semakin bervariasi dan pihak-pihak yang terkait pun semakin beragam. Umpamanya, Giro Pos dan Tabungan yang dikelola oleh pihak perbankan, yang pada dasarnya barang titipan yang se waktu-waktu dapat diambil oleh pihak penitip. Semula hanya titipan benda (barang berharga), berubah menjadi titipan uang. Hanya saja tabungan yang ada di bank berkaitan dengan bunga, sedangkan wadi'ah dasarnya tolong-menolong, tanpa ada imbalan jasa.
           Kebijaksanaan yang ditempuh oleh Bank seperti disinggung di atas dapat dibenarkan oleh sebagian ulama (mazhab Hanafi dan Hanbali). Sebab, bonus  yang diberikan itu tidak berdasarkan akad kedua belah pihak.   
         
JI'ALAH
جعــالـــة
A. Pengertian Istilah Fiqh :
           Janji memberikan imbalan upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan yang belum pasti dapat dilaksanakan/dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.
B. Pengertian menurut Mazhab Maliki :
           Suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang.
    Pengertian menurut Mazhab Syafi'i :
           Seseorang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya.
C. Perbedaan Ji'alah dan  Ijarah:
                              JI'ALAH                                                             IJARAH
    1. Upah/hadiah yang dijanjikan hanya                      1. Orang yang melaksanakan pekerja-    
        diterima oleh orang yang menyatakan                      an berhak atas upah sesuai dengan
        sanggup mewujudkan apa yang menjadi                  prestasi yang diberikan, meskipun
        obyek pekerjaan.                                                       Pekerjaan belum selesai.
    2. Tidak tegas batas waktu penyelesaian, be-           2. Batas waktu – cara – bentuk, dise-  
        gitu juga cara dan bentuk pekerjaan.                         Butkan secara tegas.
    3. Tidak dibenarkan memberi upah/hadiah              3.  Dibenarkan, baik keseluruhan/se-
        sebelum pekerjaan dilaksanakan                               bagian sesuai kesepakatan.
    4. Tindakan hukum bersifat sukarela sehing-           4. Transaksi bersifat mengikat semua
        ga apa yang dijanjikan boleh dibatalkan                   pihak yang berakad. Jika ada pem-
        selama pekerjaan belum diawali, tanpa                     batalan, maka ada akibat hukum. 
        menimbulkan akibat hukum.                                     Biasanya sanksi disebutkan dalam
                                                                                           akad.
   5. Mazhab Maliki menetapkan kaidah: semua           5. Tidak semua yang dibenarkan 
       yang boleh menjadi obyek akad dalam ji'alah            menjadi obyek ijarah, dibenarkan  
       boleh menjadi obyek akad ijarah.                               Menjadi obyek akad ji'alah.
Contoh :  Menggali sumur sampai menemukan air, bisa menjadi akad ijarah. Tetapi tidak boleh menjadi akad ji'alah. Karena dalam ijarah: penggali sumur berhak upah, meskipun belum ditemukan airnya.
D. Persyaratan Ji'alah: 
     1. Orang yang menjajikan upah : cakap melakukan tindakan hukum
     2. Upah/hadiah : harta yang bernilai dan jelas jumlahnya.
     3. Pekerjaan yang diharapkan, harus mengandung manfaat yang jelas dan mubah.
     4. Mazhab Maliki dan Syafi'i : ji'alah tidak boleh dibatasi waktu.
         Mazhab Hanbali : boleh.
E. Dasar Hukum:
قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم.    يوسف : 72
    Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.

Secara logika : ji'alah dapat dibenarkan, karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi keperluan manusia.HIBAH – HADIAH – SHADAQAH
هبـــــة – هديــــــــــة – صدقـــــــة
A. Pengertian Hibah : Transaksi yang obyeknya adalah pemberian harta seseorang kepada              orang lain sewaktu masih hidup tanpa imbalan.             Hibah dalam pengertian khusus.
B. Hibah dalam pengertian umum, meliputi:
    1. Hadiah : pemberian tanpa imbalan dan pihak yang diberi boleh membalasnya dengan nilai yang serupa atau lebih tinggi.
    2. Ibra' (pelepasan hak) : melepaskan hutang bagi pihak yang berhutang.
    3. Shadaqah : Pemberian tanpa imbalan karena mengharapkan pahala di akhirat.

C. Dasar Hukum:    
1- عن خالد بن عدىّ الجُهنى قال: سمعت رسول الله ص.م. يقول: من بلغـه      معروف عـن أخيه  من غيرمسألة و إشراف نفس  فليقبلْه ولا يردّه فإنمــا هو رزق ساقــه الله عزّ و جلّ إليه. رواه أحمد.
2- عن أنس قال : قال رسول الله ص.م. لو أُهـدى إلىّ كُراع لقبـلت. و لو دُعيت عليه لأجبت.        رواه  أحمد و الترمذى.  

D. Rukun Hibah : Ijab dan Qabul
E. Syarat : الواهب – موهوب له – موهوب.
    1. Syarat wahib : a. pemilik barang      b. baligh     c. kemauan sendiri
    2. Syarat mauhub lahu : orangnya benar-benar ada
    3. Syarat mauhub : a. barangnya benar-benar ada    b. harta yang bernilai (mutaqawwim)
                                   c. milik yang memberi.G A D A I
الرهـــــــن
A. Pengertian Gadai  
         Gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang.
          Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hipotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hipotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut).
          Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak mau membayar hutangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai (Rahin). Jika hasilnya tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang (Murtahin) tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi.
           Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si pegadai.
B. Dasar Hukum Gadai  
     1. Al-Qur'an :
و إن كنتم على سفـــر و لم تجدوا كاتبــا فرهان مقـبوضـة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدّ الذى أؤتمــن أمانتــــه و ليتّــق الله ربّــــه... البقــرة : 283
   2. As-Sunnah :  
عن أنس قال : رهــن رسول الله ص.م.  درعا عند يهــودىّ بالمدينة و أخذ شعيرا لأهــلــه.       رواه  البخارى و النساء.
     Artinya: Diriwayatkan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw telah merungguhkan baju
                       besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang
                       gandum untuk keluarga beliau (HR. al-Bukhari  dan an-Nasa'i).    

C. Hukum Gadai:  Mubah (baik dalam keadaan bepergian maupun tidak = jumhur).D. Syarat Gadai
             Menurut as-Sayyid Sabiq:
    1. Pegadai (rahin) dan pemegang gadai (murtahin) : berakal dan baligh.
    2. Barang yang digadaikan (marhun): sudah ada pada saat terjadi akad gadai, dapat dise- rahkan,  barang jaminan dapat berupa emas, berlian, benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah).
E. Pemanfaatan Barang Gadai
     Dalam masyarakat, ada beberapa cara pemanfaatan barang gadai:
     1. Barang gadai berupa sawah atau kebun  dikelola oleh pemegang gadai dan hasilnyapun sepenuhnya dimanfaatkannya.
     2. Barang gadai sawah atau kebun, diolah oleh pemilik sawah atau kebun, tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan pemegang gadai. Seolah-olah jaminan itu milik pemegang gadai selama piutangnya belum dikembalikan.
               Pada dasarnya pemilik barang seperti sawah atau kebun, dapat mengambil manfaat dari sawah itu, berdasarkan sabda Rasulullah saw:
لا يَغلِـــق الرهــنُ من صاحبـه الذى رَهِــنه له غُنـمه و عليه غُـــرمه     رواه الدارقطنى.
       Artinya: Jaminan itu tidak menutupi si pemilik dari manfaat barang (yang digadaikan)
                       itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia (juga) wajib memikul beban
                      (pemeliharaan). (HR. ad-Daruquthni),

إذا ارتهـن شاة شرب المرتهـن لبنها بقدر علفـه فإن استفضـل من اللبن شئ بعد ثمن العلف فهو ربا          رواه حمـّار ابن سلامــة.
Artinya: Apabila seekor kambing dijadikan jaminan, maka yang memegang jaminan itu boleh meminum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikan kepada kambing itu, jika dilebihkannya dari sebanyak (pengeluaran) itu, maka lebihnya itu menjadi riba. (HR. Hammar bin Salamah).

         Kendatipun pemilik barang jaminan boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak  untuk menjual, mewakafkan atau meyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pemegang barang gadai (murtahin).
         Apabila dipahami kedua Hadis di atas, maka apa yang berlaku dalam masyarakat  seperti contoh di atas, sudah menyalahi ketentuan agama karena seolah-olah pemegang barang gadai berkuasa penuh atas barang jaminan itu. Cara seperti itu, merupakan pemerasan dan sama dengan praktek riba.
          Menurut ulama Hanafiyah, pemegang barang gadai boleh memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk pemegang gadai boleh mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.
          Menurut Mahmud Syaltut, sejalan dengan ulama Hanafiyah, dengan ketentuan bahwa izin pemilik itubenar-benar keluar dari hati yang tulus.
          Menurut M. Ali Hasan, barang jaminan seperti sawah atau kebun hendaknya diolah agar  tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pemegang gadai, atas kesepakatan bersama. Hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan agar lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.
          Barang jaminan (benda bergerak) sepeti emas, kendaraan dan lain-lain, sebaiknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung risiko rusak, hilang, atau berkurang nilainya.
KAFALAH
كفـــــالـــــة
A. Pengertian:
     1. Bahasa: tanggungan atau jaminan
     2. Istilah: menjamin untuk membayar hutang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
                Pengertian jaminan ini terus berkembang dalam masyarakat kita seperti jaminan tahanan atas seseorang tersangka, jaminan pelaksanaan proyek, dan sebagainya.
               Berdasarkan pengertian  istilah di atas, dalam kafalah mengandung tiga permasalahan:
     1. Jaminan atas hutang seseorang. Contoh: A menjamin hutang B kepada C. Dengan de- mikian C  boleh menagih piutangnya kepada atau kepada B.
    2. Jaminan dalam pengadaan barang. Contoh:  A menjamin mengembalikan barang yang

        dipinjam oleh dari  C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A wajib mengembalikannya kepada C.
   3. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu. Contoh: A  menjamin
       menghadirkan B  yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan
       tempat yang telah ditentukan.
              Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa kafalah dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam mu'amalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.
              Imam al-Mawardi (mazhab Syafi'i) mengatakan, bahwa kafalah/dlaman dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diyat, jaminan terhadap kekayaan, terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan, sudah ,menjadi kebiasaan masyarakat.
B. Dasar Hukum:
     1. Al-Qur'an:   
قالوا نفـقد صُـواعَ المـلك و لمن جاء به حمل بعيـر و أنا به زعيـم. يوسف: 72
    Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, siapa yang dapat
                    mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta,
                   dan aku menjamin terhadapnya. (Yusuf : 72).

    2. As-Sunnah
عن سلمة بن الأ كْــوَعِ قال: كنا جلوسا عند النبىّ ص.م. ... ثم أتىَ بالثالثة فقالوا صلِّ عليها قال هل ترك شيئــا قالوا لا قال فهل عليـه ديـن؟ قالوا ثلا ثة دنانيرَ قال صلّــوا على صاحبكم قال أبو قتادة صلِّ عليه يا رسول الله علىّ ديـنه فصلّى عليه.        رواه البخارى.
     Artinya: Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa', ia berkata: Kami duduk dekat Nabi, .... kemudian dihadapkan jenazah ketiga, mereka berkata kepada Rasulullah shalatkanlah jenazah ini, beliau bertanya:"Adakah ia meninggalkan harta? Jawab mereka tidak". Beliau bertanya lagi: apakah ia ada meninggalkan hutang? Jawab mereka "ada , hutangnya tiga dinar". Ujar beliau, shalatkanlah teman kalian itu. Abu Qatadah berkata: Shalatkanlah dia ya Rasulallah dan hutangnya itu saya yang menjaminnya. Kemudian beliau menshalatkan jenazah itu". (HR. al-Bukhari).

              Ijma' ulama membolehkan kafalah dalam mu'amalah, karena kafalah sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi jika usaha dagangnya besar.
C. Rukun  dan Syarat Kafalah
     1. Orang yang menjamin (kafil) :
         berakal,  baligh,  merdeka dalam mengelola harta bendanya,   kehendak sendiri.
     2. Orang yang berpiutang (orang yang menerima jaminan): 
         diketahui oleh penjamin. Sebab watak manusia itu berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Juga untuk menghindari kekece- waan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulah.
     3. Orang yang berhutang
         Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, bail orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun, lebih baik dia rela.
     4. Obyek jaminan hutang, berupa  uang,  barang,   atau  orang.
         Disyaratkan keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah kafalah, jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada ke- mungkinan hal itu ada gharar (tipuan).
     5. Shighah
         Disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu. Misalnya: "Saya menjamin hutangmu kepada A", dan sebagainya.
         Shighah  hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, kafalah adalah pernyataan sepihak saja.
                  Hendaknya diingat bahwa jaminan berlaku hanya menyangkut harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah. Umpamanya menjamin hukuman qishas bagi  pembunuh, atau potong tangan bagi pencuri. Hukuman tersebut harus dijalani langsung oleh pelakunya dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain.
D. Contoh Kafalah dalam Pelaksanaan Proyek   
             Pemberian garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip al-wadi'ah. Hasilnya, bank akan memperoleh fee.


      
DAFTAR  ISI
                                          
Halaman
PENDAHULUAN  ……………………………………………………………………    1
A. Pengertian Syari'ah …………………………………………………………………     1
B. Seluk Beluk Fiqh ……………………………………………………………………    1
HARTA ………………………………………………………………………………..    1
A. Pengertian …………………………………………………………………………..     2
B. Problem ……………………………………………………………………………. .    2
C. Secara Fungsional …………………………………………………………………..     3
D. Fungsi Harta ………………………………………………………………………...    3
E. Kedudukan ………………………………………………………………………….     3
F. Macam – macam Harta ……………………………………………………………..     3
H A K ………………………………………………………………………………….    4
A. Pengertian secara Harfiyah …………………………………………………………    4
B. Secara Istilah ………………………………………………………………………..    5
C. Analisis ……………………………………………………………………………...    5
D. Hak dan Iltizam ……………………………………………………………………..    5
E. Macam – macam Hak 'Aini …………………………………………………………    6
A K A D ……………………………………………………………………………….    7
A. Pengertian …………………………………………………………………………..    7
B. Rukun ………………………………………………………………………………    7
C. Syarat ………………………………………………………………………………     7
D. Akad dilihat dari Segi Pemenuhan terhadap Syarat dan Rukun …………………..      8
E. Akad dilihat dari  Segi Maksud dan Tujuannya …………………………………...      9
JUAL BELI …………………………………………………………………………..     9
A. Pengeretian ………………………………………………………………………        9
B. Dalil ………………………………………………………………………………..     9
C. Sistematika Jual Beli Mazhab Hanafi ………………………………………………  10
D. Rukun Jual Beli …………………………………………………………………….   11


KHIYAR ……………………………………………………………………………..    12
A. Pengertian ………………………………………………………………………….    12
B. Hikmah …………………………………………………………………………….    12
C. Ada dua Hal Sahnya Khiyar Akad …………………………………………………   12
D. Macam-macam Khiyar …………………………………………………………….    12
SALAM DAN ISTISHNA' ………………………………………………………….    15    
A. Pengertian ………………………………………………………………………….    15
B. Menurut Fuqaha Hanafiyah ………………………………………………………..    15
C. Secara Prinsip ………………………………………………………………………   16
D. Syarat Akad Salam …………………………………………………………………   16
E. Syarat – Syarat yang Masih Diperselisihkan ……………………………………….   16
F. Syarat Istishna' ……………………………………………………………………...   17
AL-IJARAH ………………………………………………………………………….   17
A. Pengertian secara Bahasa ………………………………………………………….    17
B. Pengertian secara Istilah …………………………………………………………..     17
C. Istilah Teknis ………………………………………………………………………    17
D. Dalil ……………………………………………………………………………….    18
E. Rukun Ijarah ………………………………………………………………………     18
F. Syarat Sahnya Ijarah  ………………………………………………………………    18
G. Ijarah (sewa-menyewa) ……………………………………………………………    19
H. Ijarah (upah-mengupah) …………………………………………………………..     20
PERSEKUTUAN MODAL (ASY-SYIRKAH) ……………………………………    22
A. Pengertian …………………………………………………………………………    22
B. Dasar Hukum ……………………………………………………………………...    22
C. Rukun Syirkah ……………………………………………………………………     22
D. Syarat – Syarat …………………………………………………………………        22
E. Macam – Macam Syirkah ………………………………………………………..      23
MUDLARABAH …………………………………………………………………….   27            A.Pengertian Istilah ………………………………………………………. …………    27                      
B.     Dalil ……………………………………………………………………………..     27 
C.     Syarat Sahnya Akad Mudlarabah ………………………………………………      28
D.    Kedudukan Mudlarib …………………………………………………………..       28
E.     Rukun Mudlarabah …………………………………………………………….        28
F.      Unsur – Unsur Penting dalam Akad Mudlarabah ……………………… …….         28
 MURABAHAH …………………………………………………………………           33
  A. Murabahah dalam Kitab Fiqh ………………………………………………..           33
  B. Murabahah dalam Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah ……………………           34
  C. Pendapat Ulama ………………………………………………………………          34
 PEMINDAHAN HUTANG ( AL-HIWALAH ) ……………………………...            36
 A. Pengertian …………………………………………………………………….            36
 B. Istilah …………………………………………………………………………            36
 C. Dasar Hukum  ………………………………………………………………..             36
 D. Syarat Hiwalah  ………………………………………………………………            36
 E. Sebab – Sebab yang Membatalkan Hiwalah  …………………………………           36
 F. Jenis Hiwalah  …………………………………………………………………           37
 G. Rukun Hiwalah  ……………………………………………………………….          38
 H. Syarat Hiwalah  ………………………………………………………………            38
  I.  Akibat Hukum  ……………………………………………………………….           38
 WAKALAH  ……………………………………………………………………            39
 A, Pengertian Bahasa ……………………………………………………………            39
 B. Istilah  ………………………………………………………………………...            39
 C. Rukun dan Syarat  …………………………………………………………….           39
 D. Ketentuan bagi Wakil  ………………………………………………………..            39 
 WADI'AH  ………………………………………………………………………            40
 A. Pengertian  ……………………………………………………………………            40
 B. Dasar Hukum  …………………………………………………………………           40
 C. Rukun Wadi'ah  ……………………………………………………………….           40
 D. Syarat Wadi'ah  ………………………………………………………………..          40
 E. Sifat Akad Wadi'ah  ……………………………………………………………         40
 F. Perubahan Wadi'ah dari Amanah menjadi Dlamanah  …………………………        41
 G. Praktek Wadi'ah di Indonesia  …………………………………………………         41

JI'ALAH  …………………………………………………………………………   42
A. Pengertian Istilah Fiqh  ………………………………………………………..    42
B. Pengertian Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i  ………………………………   42
C. Perbedaan Ji'alah dan Ijarah  …………………………………………………..    42
D. Persyaratan Ji'alah  …………………………………………………………….    43
E. Dasar Hukum  ………………………………………………………………….    43
HIBAH – HADIAH – SHADAQAH ……………………………………………    44
A. Pengertian Hibah  ………………………………………………………………   44
B. Hibah dalam Pengertian Umum  ……………………………………………….   44
C. Dasar Hukum  ………………………………………………………………….   44
D. Rukun Hibah  …………………………………………………………………..  44
E. Syarat  …………………………………………………………………………..  44
GADAI  …………………………………………………………………………… 45
 A. Pengertian Gadai  …………………………………………………………….    45
 B. Dasar Hukum Gadai  …………………………………………………………    45
       C. Hukum Gadai  ……………………………………………………………….      45
       D. Syarat Gadai  ………………………………………………………………..      46
       E. Pemanfaatan  Barang Gadai  ………………………………………………..      46
KAFALAH  ……………………………………………………………………..    48
A. Pengertian  …………………………………………………………………….   48
B. Dasar Hukum  …………………………………………………………………   48
C. Rukun dan Syarat Kafalah  …………………………………………………       49
D. Contoh Kafalah dalam Pelaksanaan Proyek  ………………………………        50
  
     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar